van Kruijl.com

van Kruijl - Generatie 1

I.1. Livijn Jansz. de Crull , afkomstig van Gent (Vl.), vermoedelijk geboren omstreeks 1560, overleden na 1629, "Borger" van Utrecht en Herbergier aan de Springweg (1601).

Zijn vermoedelijke kinderen (volgorde onbekend, gebaseerd op huwelijksdatum):

I.1.a. Jan Lievensz. van Cruijl ; zie II.1 .

I.1.b. Samuel Lievensz. Cruijl ; zie II.2.

I.1.c. Gerrit Lievensz. van Cruijl ; zie II.3 .

I.1.d. Elisabeth Lievens van Cruijl ; zie II.4.

De afstamming van Livijn Jansz. de Crull kan niet rechtstreeks bewezen worden. Het bronnenmateriaal ontbreekt hiervoor. Er zijn echter wel voldoende redenen om aan te nemen dat hij de vader is van (in elk geval) de 4 genoemde kinderen. Van 2 daarvan, Gerrit en Elisabeth, staat vast dat zij broer en zus zijn. Bij beide huwelijken van de zoon van Gerrit wordt Daniel Antonisz. (3 e echtgenoot van Elisabeth) genoemd als getuige (waarvan 1 maal als oom).

Zowel de naam "(van) Cruijl" als de naam "Lieven (Livijn)" zijn in deze periode zeer zeldzaam in Utrecht. Bij hun eerste huwelijk zijn 3 van deze 4 kinderen woonachtig in de Springweg. Livijn Jansz. de Crull woont daar zelf ook blijkens een aantal acten uit 1601.

In één van die acten wordt ook vermeld, dat hij afkomstig is van Gent "| verclaerde hoe dat hij comparant Liuijn Jansse Crull van | | Gend herbergier inde Springewech borger Utrecht |").

In en om Gent komt de familienaam "Cruyl" of "Cruijl" nog voor en ook in de 17e eeuw komt deze naam in Gent regelmatig voor (de priester/etser Livijn Cruijl 1634 - 1722 bijvoorbeeld). De naam "Cruijl" wordt binnen dezelfde gezinnen afgewisseld met "Crul". Helaas wordt in de poorterregisters van Utrecht en/of Gent geen melding gemaakt van de "verhuizing" van Lieven.

Onderzoek naar de bevolking van Utrecht in deze periode bracht aan het licht dat "Lieuen Jansz." in de liggers van het huisgeld uit 1629 in de Springweg voor een bedrag van xxx ß ( = 30 penningen) wordt aangeslagen (zie de afbeelding). Dit zou betekenen dat hij in deze periode vermoedelijk nog in leven was (zeker is dat echter niet omdat dit soort registers soms overgenomen werden uit eerdere versies).

Vermelding van Lieven in de liggers van het huisgeld van 1629.

Verdere naspeuringen leidden naar lijsten die in 1599 zijn opgesteld van de bewoners van verschillende buurten met hun bijdragen in de buurtlasten. Lieven Jansz. komt ook op die lijsten voor en staat daar opgenomen ("voor in de Springwech") en wel tussen "den schoenlapper" en "Joris de cuyper". Hij wordt aangeslagen voor 2 penningen.

Fragment van de lijsten van bijdragen in de buurtlasten uit 1599.

De vermelding op de lijsten is de oudst bekende verwijzing die tot op heden is gevonden.

Folio uit het pakket met lijsten van bewoners die bijdragen in de buurtlasten (1599).

Zoals uit het voorgaande al bleek, woont Lieven in de Springweg. Het fragment van de kaart van het centrum van Utrecht laat de omliggende straten rond de Springweg zien. Uit reconstructie van gegevens uit de transporten van onroerend goed rond 1600 en de lijst met buurtlasten uit 1599 valt op te maken dat Livijn ter hoogte van de pijl moet hebben gewoond.

Claesden Lieven Jansdr. is misschien een dochter van Livijn. Zij komt voor in een tweetal acten uit 1612 en 1617 waarin zij wordt aangeduid als weduwe en als moeder van een Jan Lievensz., aan wie zij een aantal zaken nalaat. Het is onwaarschijnlijk dat zij de echtgenote was van Livijn, aangezien hij in 1629 (vermoedelijk) nog leeft in Utrecht, terwijl Claesden in 1612 weduwe is. Gezien deze onzekerheid is zij niet opgenomen.

Op 1 maart 1600 trouwt in de Jacobikerk een Lieven Janssoon met Neeltgen Jans. Helaas is meer informatie over dit huwelijk niet voorhanden. Zo is niet bekend waar de beide echtelieden woonden, noch of zij al een eerder huwelijk achter de rug hadden. Met name de zoon Jan moet eerder geboren zijn (gezien zijn huwelijk in 1609 vermoedelijk rond 1585), zodat er sprake is van òf een tweede huwelijk òf deze Lieven Janssoon is niet dezelfde als Lieven Jansz. de Crull. Aangezien ook uit de namen van zijn kleinkinderen (met name de kinderen van Gerrit en Elisabeth) geen vernoeming naar Neeltgen blijkt, is ook deze vrouw niet opgenomen als echtgenote van Lieven.

Het blijft overigens mogelijk dat Livijn door dit huwelijk in 1600 burger van de stad Utrecht is geworden. Zo werd hij immers in 1601 aangeduid. Vaak was het alleen maar mogelijk burger van een stad te worden (en de daarbij behorende rechten te genieten) bij voldoende vermogen, een huwelijk met een burger of door een geboorte uit burgers.

Bij benadering is Lieven geboren rond 1560. Dit kan afgeleid worden van het te schatten geboortejaar van zijn zoon Jan. Omdat Jan rond 1585 geboren moet zijn, is, met een in deze genealogie gebruikelijke periode van ongeveer 25-30 jaar tot de eerstgeborene, het geboortejaar van Lieven gesteld op circa 1560.